Một trong những thách thức lớn nhất trong việc quản lý mẫu là duy trì tính toàn vẹn của mẫu và dữ liệu đầu ra. Việc xử lý và bảo quản đúng cách là rất quan trọng để ngăn ngừa ô nhiễm, xuống cấp hoặc mất mẫu, tất cả những điều này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác và độ tin cậy của kết quả.

Các giải pháp tự động của chúng tôi đã được thiết kế cẩn thận dựa trên trực giác để bạn có thể sắp xếp ngăn nắp trong phòng thí nghiệm đồng thời tiết kiệm thời gian và nguồn lực quý giá.

Sản Phẩm Mới Nhất